Volle Evangelie

is goed nieuws

Het evangelie in 4 stappen

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Hier volgt het evangelie in 4 stappen:

 

1.     Er is een God die van je houdt en heeft geschapen voor een eeuwige relatie met Hem

 

Sleuteltekst:

Johannes 3:16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

 

2.     Omdat de mens van God is afgedwaald, is de relatie met Hem verbroken

 

ev1

 

Iedereen heeft gezondigd en door de zonde is de mens van God afgedwaald en is er een scheiding tussen God en mensen gekomen.

De zondige mens kan niet met de heilige God leven.

De straf voor de zonde is de dood en uiteindelijk de hel

Het is zeer belangrijk dat je inziet dat er een zonde probleem is.

Als dat probleem er namelijk niet zou zijn, dan heeft de prediking geen zin en is Jezus voor niets gestorven aan het kruis.

 

Sleuteltekst:

Jesaja 59:2  maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.

Romeinen 3:23  Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

Romeinen 6:23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

2 Thessalonica 1:8  in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen.

 

3.     Jezus is Gods enige antwoord op het probleem van de zonde

 

ev2

 

God wil niet dat de mens van Hem verwijderd is en dat Hij hen uiteindelijk moet straffen voor de zonde. Daarom gaf Hij Zijn Zoon Jezus om de straf van de mens op zich te nemen door te sterven aan het kruis. Jezus is Gods enige antwoord op het probleem van de zonde.

Alle andere Godsdiensten, een goed leven, naar de kerk gaan, etc. kunnen het probleem van de zonde niet oplossen.

 

Sleuteltekst:

Johannes 14:6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 3:36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

 

4.     We moeten Jezus aannemen als onze Redder en Hem gaan volgen

 

ev3

 

Door dit te geloven (aan te nemen) worden onze zonde vergeven en is de relatie met God weer hersteld. Je maakt een keuze om met God te gaan leven en je keert je af van alle dingen die scheiding brengen tussen jou en God.

God is onze Hemelse Vader geworden en wij zijn kinderen.

Nu begint een relatie met Hem waarin je Hem beter gaat leren kennen.

 

Sleuteltekst:

Johannes 1:12  Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

Efeziërs 2:8  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

© www.tellthem.nl 

Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en met bronvermelding en niet voor commerciële doeleinden.